ZLECENIODAWCA

Pełna nazwa firmy / imie i nazwisko*
Adres, telefon kontaktowy, faks:*
Regon/pesel:*
NIP:*
SZCZEGÓŁY ZLECENIA

data załadunku:*
godzina załadunku:*
Miejsce załadunku:*
data rozładunku:*
godzina rozładunku:*
Miejsce rozładunku:*
Towar:*
Cechy towaru i instrukcje dla przewoźnika:*
Inne:*
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

Proponowana cena za usługę:*
Przedpłata w kwocie:*
Pozostała część należności zostanie uregulowana*
 gotówką przelewem  przed realizacją zlecenia po realizacji zlecenia
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Upoważniam PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Zapłata nastąpi najpóźniej po otrzymaniu faktury w terminie do 14 dni od daty wystawienia na konto bankowe w Banku Pekao SA I O/Gorzów Wlkp. nr 05 1240 3549 1111 0000 4432 0416 podane na fakturze lub w kasie PKS.
Oświadczam, że znane mi są warunki realizacji usługi transportu towarów PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pks@pks-gorzow.pl tel. 957279385.
3. Dane Osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Imię i nazwisko*
Adres email*

captcha