ZLECENIODAWCA

Pełna nazwa firmy / imie i nazwisko*
Adres, telefon kontaktowy, faks:*
Regon/pesel:*
NIP:*
SZCZEGÓŁY ZLECENIA

data załadunku:*
godzina załadunku:*
Miejsce załadunku:*
data rozładunku:*
godzina rozładunku:*
Miejsce rozładunku:*
Towar:*
Cechy towaru i instrukcje dla przewoźnika:*
Inne:*
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

Proponowana cena za usługę:*
Przedpłata w kwocie:*
Pozostała część należności zostanie uregulowana*
 gotówką przelewem  przed realizacją zlecenia po realizacji zlecenia
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Upoważniam PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Zapłata nastąpi najpóźniej po otrzymaniu faktury w terminie do 14 dni od daty wystawienia na konto bankowe w Banku Pekao SA I O/Gorzów Wlkp. nr 05 1240 3549 1111 0000 4432 0416 podane na fakturze lub w kasie PKS.
Oświadczam, że znane mi są warunki realizacji usługi transportu towarów PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.*  
Imię i nazwisko*
Adres email*

captcha