Pobierz zlecenie      lub wypełnij na stronie :)

NABYWCA

Pełna nazwa firmy / imie i nazwisko*
Adres, telefon kontaktowy, faks:*
Regon/pesel:*
NIP:*
ODBIORCA

Pełna nazwa i adres firmy
SZCZEGÓŁY ZLECENIA

autobus marki:*
Ilość osób:*
data podstawienia:*
godzina podstawienia:*
Miejsce podstawienia:*
data zwolnienia:*
godzina zwolnienia:*
Miejsce zwolnienia:*
Opiekun grupy:*
telefon kontaktowy:*
Trasa przewozu:*
Charakter przewozu / uwagi i życzenia:*
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

Przedpłata w kwocie:*
Pozostała część należności zostanie uregulowana*
 gotówką przelewem  przed realizacją zlecenia po realizacji zlecenia
DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Upoważniam PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Zapłata nastąpi najpóźniej po otrzymaniu faktury w terminie do 14 dni od daty wystawienia na konto bankowe w Banku Pekao SA I O/Gorzów Wlkp. nr 05 1240 3549 1111 0000 4432 0416 podane na fakturze lub w kasie PKS.
3. W przypadku rezygnacji z zamówionego autobusu na mniej ni. 3 dni przed ustalonym w umowie terminem, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami przygotowań i gotowości w wysokości 10% przewidywanej należności za przewóz.
4. Zleceniodawca jako organizator przewozu turystycznego jest zobowiązany :
a) zapewnić przewodnika /osobę odpowiedzialną za grupę wycieczkowa/ zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych,
b) do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców i jest współodpowiedzialny za skutki ich nieprzestrzegania (Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego)
5. Do ustalonej w umowie kwoty ryczałtu za wynajem autobusu Zleceniodawca dopłaci za dodatkowy (powyżej deklarowanego) przebieg wg wskazanej przez przewoźnika stawki netto.
Oświadczam, że znane mi są warunki najmu autobusu*  
Imię i nazwisko*
Adres email*

captcha